Statut Muzeum Ziemi Wieluńskiej


UCHWAŁA NR XXXII/388/13 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 1991 r. o organizowaniu i prowa-dzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/324/02 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 4 października 2002 r. w spra-wie uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkie-go Nr 268, poz. 3302).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-twa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu: Piotr Radowski
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 1 pazdziernika 2013 r.
Poz. 4389
Załącznik do uchwały nr XXXII/388/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 września 2013 r.
STATUT MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
3) niniejszego statutu.
§ 2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wieluń, zwana dalej "Organizatorem", która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 3. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 1, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dzie-dzictwa Narodowego pod numerem 77 w dniu 18 grudnia 2003 r.
§ 4. 1. Siedziba Muzeum mieści się w Wieluniu przy ulicy G. Narutowicza 13.
2. Muzeum posiada Oddział - Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.
§ 5. Muzeum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej ziemi wieluńskiej.
§ 6. Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku "Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu".
II. Cele i zadania
§ 7. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.
§ 8. 1. Muzeum realizuje cele określone w § 7, przez:
1) gromadzenie, zabezpieczenie, opracowywanie i udostępnianie zabytków, w szczególności związanych z miastem Wieluniem i historyczną ziemią wieluńską;
2) inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
4) zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków kultu-ry materialnej i przyrody;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej (odczyty, prelekcje, seminaria, sympozja, koncerty, konferencje);
8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;
9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
10) prowadzenie działalności wydawniczej;
11) prowadzenie zbiorów bibliotecznych związanych z działalnością muzeum; Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego - 2 - Poz. 4389
12) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę.
2. Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:
1) archeologii - ceramikę, narzędzia, broń, ozdoby, szczątki pochodzenia organicznego;
2) historii - archiwalia, ikonografię, kartografię, militaria, weksylia, numizmatykę, falerystykę, technikę, rze-miosło użytkowe, inne muzealia związane z regionem wieluńskim;
3) etnografii - ubiory, meble, narzędzia, naczynia codziennego użytku, instrumenty muzyczne, wytwory sztu-ki ludowej, obiekty skansenowskie;
4) sztuki - malarstwo, grafikę, rzeźbę, meble, rzemiosło artystyczne.
3. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultu-ry, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządo-wymi, mediami, a także osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
III. Nadzór i zarządzanie Muzeum
§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-dowego, a bezpośredni Burmistrz Wielunia.
§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 7 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska w Wieluniu.
2. Rada działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
§ 11. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej "Dyrektorem", który reprezentu-je je na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Wielunia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. Dyrektor może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.
§ 12. 1. Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunków pracy.
2. Dyrektor i pracownicy Muzeum powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.
§ 13. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regula-min organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, w trybie przewidzianym w obowiązujących przepi-sach.
IV. Majątek i finanse
§ 14. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 15. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodziel-ną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i fi-nansowym.
4. Muzeum przedkłada Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
5. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.
§ 16. Źródłami finansowania działalności Muzeum są: Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego - 3 - Poz. 4389
1) środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji oraz z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych źródeł.
§ 17. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw, replik przedmiotów historycznych i pamiątek własnych oraz przyjętych w komis;
2) udostępniania pomieszczeń i sprzętu do celów komercyjnych;
3) zleconych nadzorów archeologicznych i odpłatnego przyjmowania zabytków archeologicznych pozyska-nych z badań prowadzonych na terenie ziemi wieluńskiej;
4) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, koncertów, pokazów, szkoleń i innych spotkań, obsługi ruchu turystycznego;
5) usług fotograficznych, kserograficznych i konserwatorskich;
6) udostępniania do reprodukowania, filmowania i kopiowania zbiorów.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§ 18. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
V. Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego - 4 - Poz. 4389

[puste]

02‑01‑2014 10:07:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Spychała , w dniu:  02‑01‑2014 10:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Spychała , w dniu:  02‑01‑2014 10:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2014 10:11:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie